• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

Officials

Rector : Very.Rev.Fr. Joy Kallarakkal

Assistant: Rev.Fr.Tony Kaithathara

Trustee: Robin Padamattummel

Central Comittee: Lajo Kaniyampuram