• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

പ്രധാന നേര്‍ച്ചകള്‍

നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രര്‍ത്ഥന നിയോഗങ്ങളും, ഉപകാരസ്മരണകളും, അപേക്ഷകളുമെല്ലാം അന്തോണീസ് പുണ്യാളന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാല്‍ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന് നമുക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാം.

ചെട്ടിക്കാട് പള്ളിയിലെ പ്രധാന നേര്‍ച്ചകള്‍

അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃതജ്ഞതകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാണിക്കകള്‍/നേര്‍ച്ചകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക