പ്രധാന നേര്‍ച്ചകള്‍

നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രര്‍ത്ഥന നിയോഗങ്ങളും, ഉപകാരസ്മരണകളും, അപേക്ഷകളുമെല്ലാം അന്തോണീസ് പുണ്യാളന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാല്‍ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന് നമുക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാം.

ചെട്ടിക്കാട് പള്ളിയിലെ പ്രധാന നേര്‍ച്ചകള്‍

അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃതജ്ഞതകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാണിക്കകള്‍/നേര്‍ച്ചകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക