• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

ദിവ്യബലി

രാവിലെ 6.45 നും 9.00 നും

വൈകിട്ട് 5.00 നും ദിവ്യബലി

രാവിലെ 6.15 നും 8.00 നും 10.00 നും

വൈകിട്ട് 3.00 നും 5.00 നും 6.30 നും

ദിവ്യബലി, നൊവേന, ആരാധന

രാവിലെ 7.00 നും 10.00 നും ദിവ്യബലി

രാവിലെ 7.00 ന് ദിവ്യബലി