• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

Features

സവിശേഷതകള്‍

Confession

Parking Area

Antonian Centre

Press

Counselling Centre

Homeo Clinic

Office

Counselling

Childrens Park

Cafeteria

Book Stall

Antonian Stall

Feeding Centre for Mothers and Babies

Drinking water

Toilet facilites

Accomodation Centre