• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

Donation

നിങ്ങളുടെ കാണിക്കകള്‍/നേര്‍ച്ചകള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് വിലാസത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്

അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് : ST ANTONYS SHRINE

അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ : 0020053000061995

ഐ.എഫ്.എസ്.സി. : SIBL0000020